תקנון

אפליקציית  EZ&Bizi (להלן:"האפליקציה" ו/או "המערכת") משמשת כיישום אשר נועד לתת שרות המקשר בין בעלי עסקים לבין לקוחות, באמצעות פלטפורמות של רשתות חברתיות.
שימוש באפליקציה ובתכניה כפוף לתנאים השימוש שלהלן: 1. האפליקציה נועדה לשמש כמקום מפגש וירטואלי בין לקוחות המחפשים אחר שרותים ו/או מוצרים שונים מטעמם של עסקים (להלן: "המשתמשים") לבין בעלי העסקים (להלן: "הלקוחות").
2. האפליקציה לא תגבה תשלום כלשהו ממשתמשיה. המשתמשים יוכלו להשתמש שימוש אישי ראוי, שלא למטרות מסחר או רווח, בכל מידע המצוי באפליקציה לשם מימוש השרות המוצע בה, בכפוף לזכויות יוצרים ו/או לכל דין.
3. מטעם הלקוחות שהינם בעלי העסקים, ייגבו דמי מנוי חודשיים קבועים ותשלומים נוספים בגין שימוש באפליקציה לצרכי פרסום עסקיהם , כפי שייקבע על ידי הנהלת האפליקציה מראש מדי פעם בפעם. כל תשלום בגין פרסום השרותים ו/או המוצרים המוצעים באפליקציה, עשוי להשתנות מעת לעת, ללא הודעה מראש.
4. משתמשי האתר מודעים לכך כי האתר הינו עסק מסחרי למטרת רווח ומהווה גורם שנועד לקשר בין המשתמשים לבין הלקוחות בעלי העסקים.
5. כל מגע, אינטראקציה, משא ומתן, הסכמה ו/או התקשרות, בעל פה או בכתב, בין משתמשי האפליקציה לבין לקוחותיה בעלי העסקים, בין אם בתהליך ובין אם בתוצאתו, הינה באחריותם הבלעדית של משתמשי האפליקציה ולקוחותיה, ולהנהלת האפליקציה אין ולא יהיה כל קשר לכך.
6. הנהלת האפליקציה ומפעיליה, מסירים כל אחריות באשר לאיכות הנתונים ו/או טיב הנתונים אשר מוזנים על-ידי משתמשי האפליקציה, בעלי העסקים שבה וכל צד שלישי או אחר. להנהלת האפליקציה אין כלים לבחון את איכות המוצרים והשירותים המוענקים על ידי בעלי העסקים, ומשכך לא תישא באחריות בנוגע לאיכותם.
7. מערכת האפליקציה אינה ערבה לטיב התוכן המוצג באפליקציה, לנכונות הפרטים אשר לא נכתבו על-ידי מערכת האפליקציה ולכל מידע המוצג באפליקציה ו/או בכל אמצעי הקשור עמה, אשר אינו בשליטת המנהלים.
8. הנהלת האפליקציה אינה מבטיחה למשתמשיה וללקוחותיה כאחד, כל תוצאה ו/או טובת הנאה ו/או שביעות רצון כתוצאה מהשימוש בה. המשתמשים והלקוחות מודעים לכך כי יתכן ולא יזכו לכל מענה ו/או משוב עקב שימוש באפליקציה, בין ששילמו בגינם ובין אם לאו.
9. הנהלת האפליקציה תהיה רשאית להשתמש בכל מידע אשר נמסר לה, בכל עת ולכל מטרה מוצהרת של האפליקציה, מרגע שיגור הנתונים על-ידי המשתמש ו/או הלקוח ועד בכלל.
10. אפליקציית EZ & Bizi, השם המסחרי "איזי אנד ביזי", בכל ווריאציה, לרבות שם המתחם ezbizi.co.il או   ezbizi.com, עיצוב האפליקציה, קוד האפליקציה, סמליל האפליקציה, אלמנטים גרפיים וכל אלמנט אחר, גרפי או טקסטואלי, הינם נחלתם הבלעדית של בעלי האפליקציה ומנהליה, וכל שימוש בשמות האפליקציה ובפריטים דלעיל ללא אישור מפורש בכתב מטעם הנהלת האפליקציה, יהווה הפרת זכויות יוצרים כלפי הנהלת האפליקציה ובעליה.
11. משתמש או לקוח באפליקציה מחויב למלא את כל הפרטים האמיתיים הנדרשים לשם שימוש במערכת האפליקציה, על פי מיטב ידיעתו והיכרותו. הנהלת האפליקציה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל סנקציה כנגד משתמש או לקוח, אשר יזין פרטים שאינם נכונים ו/או מדויקים, לרבות מחיקת שם המשתמש מהאפליקציה, מחיקת פרסום כלשהו וכל אמצעי אחר שייראה לה.
12. לקוחות שהינם מנויי האפליקציה, מתחייבים לפעול בהגינות ובמהימנות, הן כלפי הנהלת האפליקציה והן כלפי משתמשיה. ככל שיוודע להנהלת האפליקציה כי מנוי כלשהו התנהל בחוסר תום לב ובחוסר יושר, לרבות כל עוולה ו/או עבירה ו/או הפרת חוק או תקנה, על פי כל דין, תהא הנהלת האפליקציה רשאית להפסיק את חברותו ו/או שימושו באפליקציה לאלתר, מבלי לפצותו ו/או להשיב לו סכומים כלשהם ואף מבלי להתריע בפניו על כך מבעוד מועד.
13. משתמשי האפליקציה ולקוחותיה, מודעים לכך שהאפליקציה נועדה לשימוש באמצעות פלטפורמות קיימות של רשתות חברתיות מארחות, ותהא כפופה באופן מוחלט לתנאי השימוש ולגבולות האחריות אשר נקבעים באופן בלעדי על ידי הנהלת הרשתות החברתיות. בהסכמתם לתנאי השימוש, משתמשי האפליקציה ולקוחותיה, מצהירים כי לא תהא להם כל טענה, בכל עת, עקב גריעה, אבדן, שינוי, הסרה ו/או כל פגיעה אחרת בפרט מפרטים שפורסמו על ידם באמצעות האפליקציה, ואשר נמצאו כבלתי הולמים, בלתי מתאימים ו/או נוגדים את תנאי השרות של הרשת החברתית. בכל מקרה של סתירה בין האמור בתנאי שימוש אלה לתנאי השימוש של הרשת החברתית המארחת, יגברו תנאי הרשת החברתית המארחת ולמשתמש, או הלקוח, לא תהא כל טענה בשל כך.
14. משתמש או לקוח, המקבל מידע כלשהו מטעם הנהלת האפליקציה, במישרין או בעקיפין, מתחייב שלא להעבירו לכל גורם אחר, ללא הסכמה מפורשת וכתובה מטעם הנהלת האפליקציה.
15. הנהלת האפליקציה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות האפליקציה, באופן זמני או קבוע, בכל עת, ולמשתמשי האפליקציה ולקוחותיה לא תהא כל טענה בשל כך. הפסקת פעילות האפליקציה, באופן זמני או קבוע, שלא ביוזמתה של הנהלת האפליקציה, לא תשית על הנהלת האתר כל אחריות שהיא.
16. הנהלת האפליקציה השקיעה את מיטב המשאבים העומדים לרשותה לשם הגנה על מידע, במטרה להבטיח אבטחה וחסיון מירביים של פרטי משתמשיה ולקוחתיה. עם זאת, הנהלת האפליקציה לא תהא אחראית כלפי מידע שנאגר ו/או שנמסר לה בכל עת. כמו-כן, לא תהיה הנהלת האפליקציה אחראית לכל תקלה, וירוס, תולעת, סוס טרויאני וכל אמצעי חבלה וירטואלי ו/או פיזי אשר ננקט כנגד האפליקציה ו/או שרתיה ו/או הרשת החברתית המארחת ו/או כל גורם צד שלישי הקשור עמה. בתוך כך, האפליקציה עושה שימוש בגורם צד שלישי לצורך סליקה וחיוב של מנגנוני אשראי. הלקוח מודע לכך כי תשלום בגין שרות כלשהו שניתן לו על ידי האפליקציה, ייגבה באמצעות מערכת הסליקה, וכי הנהלת האפליקציה לא תהא אחראית לכל מקרה של גניבה, הונאה, phishing, פריצה, מכירת פרטים והפצת פרטי חיוב של כל משתמש או לקוח באפליקציה.
17. הנהלת האפליקציה מתחייבת שלא למכור את פרטי המשתמשים לצדדים שלישיים, לרבות לחברות העוסקות בפרסום לתיבות דואר אלקטרוני, אך למעט חשיפת פרטים לפי צו שיפוטי ו/או אחר מטעם רשות שיפוט ו/או רשות שלטונית, על פי כל דין.
18. משתמשי האפליקציה ולקוחותיה, ישפו את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט- עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
19. הוראות תקנון זה מתווספות לכל הוראות תקנון אחר המצוי באפליקציה ובמקרה של אי התאמה, גוברות עליהן.
20. הנהלת האפליקציה רשאית לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת, בלי למסור על כך הודעה מראש. החברה תפרסם את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה מועד פרסומם.
21. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הוא בבתי המשפט המוסמכים בחיפה בלבד.
22. בשימוש באפליקציה, במילוי פרטים, ביצירת מנוי לאפליקציה, בתשלום ובכל שימוש אחר, הנך מתחייב כי קראת אותם והנך מקבל על עצמך את תנאי השימוש לעיל ומסכים עמם.

ez&bizi © כל הזכויות שמורות